Algemene voorwaarden

1. Bepalingen
1.1. Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee JaRaSoft een overeenkomst heeft afgesloten of voorgenomen heeft.
1.2. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.3. Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.4. Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie en het hosten van een website.
1.5. Onder ‘JaRaSoft’ wordt verstaan: JaRaSoft, van Nispenstraat 7, Steenbergen.
1.6. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen JaRaSoft en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door JaRaSoft aan Klant.
1.7. Onder ‘Servers’ wordt verstaan: de software en hardware die door JaRaSoft aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2. Algemeen
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen JaRaSoft en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3. JaRaSoft behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud JaRaSoft zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij JaRaSoft en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden; indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2. Door JaRaSoft verstrekte leveringstermijnen worden enkel als indicatie verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst
4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
4.2. Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
4.3. De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

5. Vergoedingen
5.1. De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
5.2. JaRaSoft behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft, schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van JaRaSoft genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6. Betaling
6.1. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij ontbreken van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
6.2. Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Klant.
6.3. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7. Opschorting
7.1. Bij het achterwege blijven van betalingen is JaRaSoft gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. JaRaSoft kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is JaRaSoft gerechtigd de website per direct te verwijderen; hierdoor kan JaRaSoft niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2. Indien de Klant niet binnen de gestelde periode de volledige betaling voldoet, is JaRaSoft gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.

8. Voorbehoud en eigendom van rechten
8.1. Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk, blijven eigendom van JaRaSoft totdat alle verschuldigde bedragen aan JaRaSoft zijn voldaan; hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2. Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt; hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst 
9.1. JaRaSoft zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. JaRaSoft zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2. JaRaSoft kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
9.3. JaRaSoft is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van JaRaSoft verzonden (e-mail) berichten.
9.4. De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten wanneer JaRaSoft onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. JaRaSoft zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. JaRaSoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5. JaRaSoft is in verband met behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de softwaresamenstelling van de servers van JaRaSoft.

10. Verplichtingen van de Klant
10.1. De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2. De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door JaRaSoft opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden en de openbare orde schenden of zich discriminerend uitlaten over derden.

In het bijzonder zal de Klant:

  • geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3) ;
  • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en beledigende uitingen;
  • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van JaRaSoft;
  • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van JaRaSoft;
  • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3. De Klant is verplicht de geleverde dienst op een dusdanige manier te gebruiken die de werking van de servers van JaRaSoft en de levering van de dienst aan andere Klanten niet belemmerd.
10.4. De Klant is verplicht om door JaRaSoft verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5. Indien JaRaSoft op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft die in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoudt JaRaSoft zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten.
10.6. JaRaSoft behoudt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.7. JaRaSoft zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart JaRaSoft voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11. Aanvraag domeinnamen
11.1. JaRaSoft bemiddeldt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan JaRaSoft hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2. Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat JaRaSoft de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij JaRaSoft kan JaRaSoft op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart JaRaSoft tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12. Aansprakelijkheid JaRaSoft
12.1. JaRaSoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart JaRaSoft dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
12.2. JaRaSoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart JaRaSoft dan ook van enige aansprakelijkheid.

13. Geheimhouding en gegevensverwerking
13.1. Zowel Klant als JaRaSoft zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
13.2. De Klant geeft JaRaSoft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die JaRaSoft aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
13.3. De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van JaRaSoft. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan JaRaSoft kenbaar maken.
13.4. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van JaRaSoft zijn opgeslagen.
13.5. JaRaSoft spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

14. Overmacht 
14.1. Geen van beide partijen is kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van JaRaSoft, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van JaRaSoft.

15. Diversen
15.1. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van JaRaSoft .

The Power to Serve